Jazzofon

Planeta jazzem posetá Elišky Vidomus

Jazzofon

Planeta jazzem posetá Elišky Vidomus
Jazzové dopoledne

Vltava

Lars Danielsson, Beata Hlavenková, Wojtek Mazolewski, Medeski, Martin & Wood, Dhafer Youssef